D-LİFE STÜDYO DAİRELERİ SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

1. İlk kira ile birlikte yarım kira tutarı kadar depozito alınır. Depozito makbuzunu saklamak şarttır.

2. Evden sözleşme süresi dolmadan kiracının ayrılması halinde depozitosu iade edilmez.

3. Evin ilk kirası peşin alınır ve girdiği günü takip eden sonraki ayda makbuz karşılığı yatırılır. Süresi içinde yatırılmayan ev kirası için, bir defaya mahsus ikaz edilir.

4. Kiracı daireyi teslim aldığı gibi temiz ve bakımlı olarak teslim edecektir. Temiz bırakılmayan daire için 100 tl temizlik ücreti depozitodan düşürülür.

5. Zaruri sebepler dışında kira sözleşmesinin süresi bitmeden evden ayrılan kiracının depozitosu iade edilemez.

6. İçinde yaşadığı evin lavabo, tuvalet benzeri pis su giderlerine pet ve benzeri temizlik ve sağlık bilgisi malzemeleri ile tıkanmasına ve bozulmasına sebebiyet verilmesi halinde, kiracı konuttan kesin uzaklaştırılır. Depozitosu ödenmez ve ayrıca verdiği zarar kendisine ödettirilir.

7. Evlere yatılı veya yatısız konuk kabul edilemez. Aksi tespit edildiği takdirde kiracı hemen evden uzaklaştırılır ve depozitosu iade edilmez.

8. Evlerde sessizlik ve huzur esastır. Komşularını yüksek sesle müzik, TV ve radyo dinlemek veya başka şekilde gürültü yapmak suretiyle rahatsız eden ve ikazlara rağmen bu tutum ve davranışını değiştirmeyen kiracı, evden kesin uzaklaştırılır.

9. Evlerde bulunan demirbaş eşyanın ve evlerin temiz ve itinalı bir biçimde kullanılması şarttır. Demirbaş eşyalardan kırılan, kasten ya da kullanıcı hatası yüzünden bozulan, tahrip edilen veya kaybolanlar, kiracı tarafından alınır ya da eksik olan malzeme bedeli ve yapılan tahribat tutarı depozitodan kesilir.

10. Kiracı, oturduğu evde herhangi bir tadilat, tamiratta bulunamaz ve duvara pano saat vs asamaz, aksi takdirde yapacağı her türlü zararların masraf kendisine aittir.

11. Kiracı kiraladığı yeri başkasına devir ve ciro edemez, müşterek kullanamaz, kiralama maksadının dışında da kullanamaz. Başkalarını dolaylı da olsa istifade ettiremez.

12. Kiracı daireyi boşalttığı zaman, teslim aldığı şekilde temiz olarak teslim etmek zorundadır.

13. Kiracı, yapılacak her türlü düzenleme, duyuru ve uygulamalara uymak zorundadır.

14. Mukavelenin tayin ve tespit ettiği her hükmü kira akdinin ana unsurları olarak taraflarca karşılıklı olarak kabul edilmiş olup, bunlardan birine muhalefet “ Akde aykırılık teşkil edileceğinden mal sahibi böyle bir durumda akdin feshi yoluna gider. ”

15. Tebligat adresleri kira sözleşmesindeki adresler olup, değişiklikler yazı ile bildirilecektir. Bildirilmemesi halinde sözleşmedeki adreslere yapılacak tebligatlar geçerlidir.

16. İş bu kira sözleşmesi müddeti dolmadan sözleşme tek taraflı fesih edilirse depozitosu iade edilmez. Bu sözleşmeyi imzalayarak da bunu taahhüt eder.

17.17 maddeden oluşan bu sözleşme taraflarca. …/… ./ …….. Tarihinde imza altına alınmış olup doğacak dava ve icra takiplerinde Sivas Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

D-LİFE Stüdyo Daireleri Yönetim